นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอพร้าว

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /วินัยการออมเงิน/การจัดทำบัญชีครัวเรือน /เกษตรทฤษฎีใหม่ / ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ในเวทีนี้ด้วย ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านไชยงาม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

26 April 2018 / 19:23 น.

อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงตามโครงการ "หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี"

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายอาทิตย์  ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงตามโครงการ "หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นของชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนก่อเกิดเป็นรายได้ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนฯ กลุ่มฯ องค์กรฯ และประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก  ณ ศาลาประชาคมบ้านสหกรณ์ดำริ  หมู่ที่ 7  ตำบลนำ้แพร่  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

25 April 2018 / 23:01 น.

อำเภอพร้าว

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบรรยายให้ความรู้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /วินัยการออมเงิน/การจัดทำบัญชีครัวเรือน /เกษตรทฤษฎีใหม่ / ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ในเวทีนี้ด้วย ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

25 April 2018 / 17:49 น.

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน