นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภออมก๋อย

อำเภออมก๋อย***ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561*** นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบโขง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย และประชาชนร่วมกันให้การต้อนรับ*** นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ได้มอบถุงพระราชทาน ให้ราษฎร จำนวน 286 ราย รับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ และเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

13 December 2018 / 21:25 น.

อำเภอแม่แจ่ม
อำเภอแม่ริม

อำเภอแม่ริม เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

อำเภอแม่ริม  เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) >>วันที่ 13 ธันวาคม 2561 : นายสุประดิษฐ์  ไชยวงศ์  พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กข.คจ.หมู่บ้าน (เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ ส่งเสริมสนับสนุน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ในอำเภอแม่ริม จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม ชั้น 1

13 December 2018 / 16:31 น.

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน