Css Template Preview
Css Template Preview
Togeter For Better Future

ช่องทางติดต่อ

facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชน
ข้อความถึงสำนักงานข้อความถึงสำนักงาน

 

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ประจำปี 2558

บริการประชาชน

รับ - ส่งงาน ภายในจังหวัด
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
ดัชนีชี้วัดความผาสุข
เศรษฐกิจพอเพียง
OTOP จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
CDD-Support (รวมโปรแกรม)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่


ระบบรายงานข้อมูลภายใน

ศูนย์ข้อมูลกลางฯ
การติดตามโครงการ/กิจกรรม(BPM)

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)/ TOR

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้น อ.เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่แตง สารภี เวียงแหง แม่ออน และกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง กิจกรรมการคัดเลือกกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ที่มีการบริหารจัดกตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมการคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน ณ รอบการประเมิน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP) ประจำปี 2558

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปการประชุมผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนชุมชน

เรียน นายอำเภอสันป่าตอง แม่วาง อมก๋อย แม่ริม แม่แตง แม่แจ่ม สารภี หางดง เมืองเชียงใหม่ สะเมิง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การติดตามตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ของพัฒนาการเชียงใหม่และคณะ

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แตง ฝาง สันป่าตอง สันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่วาง ดอยหล่อ สารภี ไชยปราการ แม่อาย ฮอด และอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การดำเนินโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ จ.เชียงใหม่ ปี2558

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ จ.เชียงใหม่ ปี2558 CDD Chiang Mai retro to beyond

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ประจำปี 2559

เรื่องการเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 23/06/58

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่6/2558

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่ิองการดำเนินการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จังหวัดขอส่งขั้นตอนการทำแผนที่เชื่อมโยงจุดเรียนรู้ ตามโครงการ CDD Chaimai retro to beyond

เรียนพัฒนาการอำเภอสันทราย สันกำแพง จังหวัดขอส่งแบบลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2558

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2558

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตราฐานการพัฒนาชุมชน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่6/2558

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม ดอยสะเก็ด หางดง สันป่าตอง สารภี สันกำแพง สันทราย ฝาง แม่อาย แม่แตง แม่ออน และอำเภอไชยปราการ เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แนวทางการเขียนสคริป VDO ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านตามโครงการริเริ่มฯ CMRB 12/06/58

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่กลุ่มอำเภอ (Zone) 12/06/58

แนวทางการแก้ไขปัญหาช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 12/06/58

 

นวัตกรรม คัมภีร์จอมยุทธ ชุด กระดี่ได้น้ำ

สายฟ้าแลบ Smart Act 1 ทัพ 3 ทีม

แผนที่สถานีเรียนรู้

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

โปรแกรม OA
โปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็น Word
โปรแกรมแปลงไฟล์ Word เป็น PDF
โปรแกรม SPSS 11.5
โปรแกรม WS_FTP Pro

ใบสมัคร OA
วิธีการเพิ่ม Font ในคอมพิวเตอร์
อบรมทำ power point
ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550
มาตรการรักษาความปลอดภัย ปี 2552
ศูนย์ประสานความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ระบบเครือข่ายไร้สายคืออะไร?
เทคนิคคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์: 053-112647-8


(C) Copyright 2014 BY NNEUNGDB2.