นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี " บ้านแม่ข่องกลาง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี " บ้านแม่ข่องกลาง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มอาชีพ บ้านแม่ข่องกลาง ณ ศูนย์ฝึกสัมมาชีพเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

23 May 2018 / 18:38 น.

อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะ และให้กำลังใจผู้นำชุมชน วิทยากรปราชญ์สัมมาชีพ ครัวเรือนสัมมาชีพบ้านร้องขุด

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะ และให้กำลังใจผู้นำชุมชน วิทยากรปราชญ์สัมมาชีพ ครัวเรือนสัมมาชีพบ้านร้องขุด วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายมนูญ  เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พบปะกำลังใจผู้นำชุมชน วิทยากรปราชญ์สัมมาชีพ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มสัมมาชีพ เพาะเห็ดโคนน้อย  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตองได้ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนสามารถส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและกำกับให้ 26 ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพมีรายได้ลดรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน”  เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพสามารถพัฒนามีความรู้และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง ณ บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

23 May 2018 / 18:29 น.

อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แม่กุ้งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต้อม

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  แม่กุ้งหลวง  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งต้อม   วันที่  23 พฤษภาคม 2561   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดย นายธนพงษ์  โพธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯไทยนิยม ยั่งยืน ต.ทุ่งต้อม)  ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน "สร้างความรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา "  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น 08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และ 09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลทุ่งต้อม   ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่    

23 May 2018 / 18:09 น.

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน