การประชุมเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

การประชุมเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นประธาน การประชุมเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

(Visited 1 times, 1 visits today)