พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
วันที่ 29 สค. 2560
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น 2. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น 3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายดีเด่น 4.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิงดีเด่น 5.ศุนย์ประสานงานองค์กรขุมชนระดับอำเภอดีเด่น 6. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2560 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

(Visited 1 times, 1 visits today)