พช.เชียงใหม่ บันทึกเทปรายการความสุขประเทศไทย และ รายการมองเมืองเหนือ ตอน “ผลการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง100 %”(NBTเชียงใหม่)

พช.เชียงใหม่ บันทึกเทปรายการความสุขประเทศไทย และ รายการมองเมืองเหนือ ตอน “ผลการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100 %” (NBT เชียงใหม่)

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเขียงใหม่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกเทปรายการความสุขประเทศไทย และ รายการมองเมืองเหนือ ตอน “ผลการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100 %” กับพิธีกร นายเอกณรินทร์ ใจมะโน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ได้ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 100 % เป้าหมายทุกหมู่บ้าน จำนวน 2,066 หมู่บ้าน ในปี พศ. 2561/2562 ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอันพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 มาขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อขจัดความยากจน ไปสู่การปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมครบทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้มุ่งเน้นที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยหลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดหลัก”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

ทุกท่านสามารถรับชม : รายการความสุขประเทศไทย ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ทางดิจิทัลทีวีช่อง 11 เวลา 10.30-11.00 น. ทางจานดาวเทียมในระบบ C-Band PSI ช่อง 267 เวลา 13.30-14.00 น. และ รายการมองเมืองเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -09.30 น. ทางดิจิทัลทีวีช่อง 11 ทางจานดาวเทียมในระบบ C-Band PSI ช่อง 267

//// พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศ : รายงาน ////

(Visited 1 times, 1 visits today)