จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดลำปาง ซึ่งกำหนดลงพื้นที่เป้าหมายอำเภอแม่แจ่ม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มีนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)