พิธีเปิดนิทรรศการหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ “ต้นไม้แห่งชีวิต: Tree of Life”

พิธีเปิดนิทรรศการหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ “ต้นไม้แห่งชีวิต: Tree of Life”

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 18.30 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ “ต้นไม้แห่งชีวิต: Tree of Life” ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานในครั้ง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรร่วมจัดระดับนานาชาติ ได้กำหนดจัดแสดงนิทรรศการหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “ต้นไม้แห่งชีวิต: Tree of Life” ในเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เทคนิคของงานหัตถกรรมของสล่า (ช่าง) จากนานาชาติในกลุ่ม Asia Pacific และตอบพันธกิจที่ให้ไว้กับองค์กร UNESCO ในการเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัตถกรรม

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)