พช เชียงใหม่ ขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

วันที่ 11 เมษายน 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนด้วยโปรแกรม CIA รวมถึงร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน เพื่อนำแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

// พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)