พช เชียงใหม่สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่และรองพ่อเมืองเชียงใหม่

วันที่ 16 เมษายน 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายบัญญัติ กันทะวง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าคารวะสระเกล้าดำหัวนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
และในวันเดียวกันนี้ ถือโอกาสเข้าคารวะสระเกล้าดำหัวและขอพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนำวรา สุวรรณอัมพา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)