บริษัท ประชารัฐเชียงใหม่รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานบริษัทประชารัฐเชียงใหม่รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุพจน์ วงศ์จันทร์เสือ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมด้วย

// พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)