พช.เชียงใหม่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

พช.เชียงใหม่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายธวัช  ใสสม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายและพัฒนาการอำเภอ ร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในปีนี้มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 10 ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)