พช.เชียงใหม่ ขานรับนโยบายการเปิดตัว เว็บไซต์ otoptoday.com ของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) จัดประชุมโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอำเภอโซนใต้ จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP และผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความพร้อมในการนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายในเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com อำเภอละไม่น้อยกว่า 3 ราย รวม 50 คน
กิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย
1. ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการฯ
2. รับสมัครสินค้าที่ประสงค์จะร่วมจำหน่ายบนเว็บไซต์
3. ถ่ายภาพสินค้าเพื่อประกอบการขายบนเว็บไซต์
ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP ให้ความสนใจนำสินค้าสมัครเข้าร่วมจำหน่ายบนเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com ในวันนี้ จำนวน 52 รายการ

//ทีมงานสานสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)