จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)

จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ กรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จำนวน 25 อำเภอ ๆ ละ 5 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน โดยใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 236,640 บาท

/// ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)