ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ บ้านออบ อำเภอแม่แตง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ บ้านออบ อำเภอแม่แตง

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ บ้านออบ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง ได้ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและดูงานตามโครงการฯ ดังนี้

จุดที่ 1 ครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง นางกัลยา กองคำ ทำสวนลิ้นจี่ ปลูกพืชผักสวนครัวครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง
จุดที่ 2 นางจันทร์ฟอง เตซะสร้อย เพาะเห็ดหลินจือ และปลูกพืชผักสวนครัว

/// ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)