โครงการ“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 10/2562

โครงการ“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 10/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10/2562 พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำงานบริการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา นำไปวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาทางแก้ไข โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง กล่าวต้อนรับฯ และ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานฯ

ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง เครือข่ายกองทุนชุมชนอำเภอแม่แตง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่แตง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน
ณ บ้านออบ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนให้บริการประชาชน ดังนี้

1) กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยการระดมทุนแห่งความศรัทธาจากภาคส่วนต่าง ๆ ของอำเภอแม่แตง และส่วนราชการ กลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีทุนแห่งศรัทธาจากการทอดผ้าป่าฯ เป็นเงิน 21,300 บาท โดยนำเข้าสมทบกับกองทุนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่แตง เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป
2) กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน และทุนสมทบฯ จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จากภาคส่วนต่างๆของอำเภอแม่แตง รวม 18 ทุน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 18,000 บาท
3) จัดกิจกรรมโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ
4) จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5) บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แตง

/// ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)