คลินิกแก้จน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

คลินิกแก้จน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกแก้จน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกแก้จน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และปรับทัศนคติเชิงบวกแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ให้คำปรึกษาอาชีพทางเลือกตามกระบวนการ ได้แก่ การวิเคราะห์อาชีพ/ฝึกทักษะด้านอาชีพที่ครัวเรือนยากจนให้ความสนใจ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอาชีพ

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี พ.ศ. 2561 ที่สามารถพัฒนาได้ และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกแก้จน จำนวน 11 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

/// ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)