พช เชียงใหม่ ลงเตรียมพื้นที่นำร่องขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชาและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อมูล จปฐ.

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมหารือแนวทางรูปแบบการดำเนินการจุดนำร่อง โครงการ Quick Win Project ตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยศาสตร์พระราชาและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อมูล จปฐ. โดยหารือร่วมกับ นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ซึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ เพื่อทดลองและขยายผลสู่ 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่
ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว และ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//
#WeAreTheTeam

(Visited 1 times, 1 visits today)