พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่แหล่งผลิตเสื้อผ้าพื้นเมืองต่อยอด“โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่แหล่งผลิตเสื้อผ้าพื้นเมืองต่อยอด“โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่แหล่งผลิตเสื้อผ้าพื้นเมืองต่อยอด“โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมี นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ได้ให้การต้อนรับและนำพาเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ อาทิเช่น ผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรสันก้างปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล กลุ่มทอผ้าบ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง และ “กาดต่อนยอน” หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( D-HOPE) บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)