พช.ชวนชื่นชมผ้าถิ่นไทยงาม ในงาน”ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.

กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีศรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ให้มีอาชีพและรายได้ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อสตรีไทย โดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพ ให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึงเป็นการรวมพลังขององค์กรสตรีในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความดีของสตรีที่สร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคม

โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาอาชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชน ผ่านโครงการหลาย ๆ โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่นำเอาภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอด โดยฝีมือของประชาชนคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ พัฒนาจนมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น งานศิลปาชีพ นอกจากการสร้างงาน สร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ มากถึง 626 โครงการ ทั่วพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล โครงการฯ ที่มีความสำคัญต่อประชาชนอย่างหนึ่งก็คือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำทำอาชีพในชุมชน หรือโครงการศิลปาชีพ ทั้งการทอผ้า ปักผ้า แกะสลัก และทำเครื่องเงิน โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในการส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูอาชีพ และผ้าทอชนิดต่างๆของท้องถิ่นไทย
จนสวยงามปราณีตเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย การจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และในภาคเหนือ นับว่าเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูอาชีพ และผ้าทอชนิดต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และจำหน่าย ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมผ้าทอของตนเอง ส่งผลให้มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชาติให้มั่นคงอีกทางหนึ่ง

การจัดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” นี้ มีการจัดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพและโครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดนิทรรศการผ้าโบราณ สืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย กิจกรรมการเชิดชูเกียรติสตรีศรีนครเชียงใหม่ ผู้สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ประกอบด้วย การเชิดชูเกียรติให้แก่สตรีศรีนครเชียงใหม่ การเชิดชูเกียรติให้แก่เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ รวมจำนวน 64 คน การประกวดงานฝีมือที่สืบสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคมไทย” โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ การจัดแสดงผลงานศิลปาชีพ การจัดนิทรรศการของโครงการหลวง การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 150 บูธ การเดินแบบผ้าไทยล้านนาและผ้าไทยประยุกต์ กิจกรรมการแสดงของกลุ่มเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ วง CGM48
และการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งที่มีชื่อเสียง ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน “ปลุกใจ เติมไฟ เติมฝัน เมล็ดพันธุ์ พช. เอาเรี่ยวแรง ร่วมทำงาน สร้างชุมชน” รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)