พช. เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ YouTube Live หรือระบบ CAT Conference

พช. เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ YouTube Live หรือระบบ CAT Conference

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ YouTube Live หรือระบบ CAT Conference โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อทราบนโยบายเรื่องด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประเด็นนำเสนอวาระการประชุมฯ จำนวน 2 เรื่อง เพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

1. เรื่อง “การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563”
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง (วัดเจ็ดยอด) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก
ทั้งนี้สามารถร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 25 อำเภอ หรือโอนบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 984-2-83490-5

2. เรื่อง “การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (Next Step Chiangmai 100%)”
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2269/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยดำเนินการขยายผลต่อจากโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561/2562 (Chiangmai 100%) ภายใต้รูปแบบของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (Next Step Chiangmai 100%) ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 25 อำเภอ 2,066 หมู่บ้าน ดังนี้
(1) มีการรวมกลุ่มในหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 6 กลุ่ม (ด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านสิ่งแวดล้อม)
(2) ครัวเรือนได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน ให้มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 ส่วน จำนวน 9 กิจกรรม อย่างน้อยหมู่บ้านละ ร้อยละ 70
(3) แผนด้านสัมมาชีพชุมชนได้รับการสนับสนุน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 แผน
(4) ครัวเรือนมีความสนใจในการจัดการพื้นที่ตามรูปแบบของ “โคก หนอง นาโมเดล” อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน
ในการประชุมครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอาทร พิมชะนก) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ขอความร่วมมือทุกอำเภอสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
(1) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทุกระดับ) เป็นประจำทุกเดือน
(2) ส่งเสริม/สนับสนุน ให้ครัวเรือนมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อยร้อยละ 70 ครอบคลุมกิจกรรมใน 3 ส่วน ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
(3) ขอความร่วมมือท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น มีการปลูกพืชผักสวนครัวเรือนในบริเวณรั้วรอบบ้านพัก เพื่อเป็นต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม แก่ประชาชนในพื้นที่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)