ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.

 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ คณะอนุกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุนของสมาชิกที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการติดตามผลดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งพอสรุปผลจากการประชุมฯ ดังนี้

1)ผลความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 437,791 คน ประเภทองค์กรสตรี จำนวน 1,472 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563)
2)ผลจากการพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 1,200,000 บาท ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 536,200 บาท

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)