พช.เชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุน “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่”

พช.เชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุน “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่”

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนเข้าร่วมโครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่” โดยมี นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้มอบ เป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส และหรือครัวเรือนยากจน ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร และได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน มีรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนเพื่อซ่อมสร้างโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ จำนวน 62 ราย รวมเป็นเงิน 53,121 บาท (ห้าหมื่นสามพันพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)