โครงสร้าง/บุคลากร

Share

นายอภิวัฒน์  ธีระวาสน์
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
โทร.084-8740583

นายชาตรี   ธินนท์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทร.081-8201886

นายธวัช  ใสสม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ
โทร.081-8201876

นายเจริญ  สีวาโย
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ
โทร.081-8201962

นายบัญญัต กันทะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.081-8201864

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชาตรี  ธินนท์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201886

นางสาวยิ่งพันธ์ จันทร์ศิริ
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.089-2623379
นางเสาวภาคย์ นิ่มนวล
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.089-7567659
นางปานทิพย์ ศรีรัตน์
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 โทร.081-2894341
นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล 
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.084-1722345 
นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.095-9351544 

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายธวัช  ใสสม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201878
 

นางสาวอัมพร ไชยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.081-8847742 , 096-6871541
นายศวัส ศรียะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.099-2374442
นายวุฒิชัย  ไชยกาญจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.087-1877046 

นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.086-4294950
นางเสาวลักษณ์ ทะปัญญา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.089-4351565
นางสาวทักษนันท์  แขมหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.099-3626196 
นางสาวมณทิรา  ฟูปิง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.083-5676847
นางสาวรุ่งอรุณ  หงษ์ทอง
นักส่งเสริมพัฒนาชุมชน
โทร.089-5589708 
นางสาวมัลยิกา  มณีผ่อง
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน
โทร.088-4021685
นางสาวพรทิพย์ สมอุทัย
นักจัดการงานทั่วไป
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โทร.089-4337427 
นางสาวจิราวรรณ  ไสยรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โทร.088-2691747
นางสาวนภศร   ปลั่งกลาง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โทร.064-2424590 

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเจริญ สีวาโย
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201962

นายวิญญู  บุญสุวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.083-3002334 
น.ส.ปริศนา กันธิวาท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.098-7483059 
นายเอกฉัตร กันหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.094-7479191
นางสาวจิตรพิสุทธิ์  ไพจิตรกุญชร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.089-2640777

ฝ่ายอำนวยการ

นายบัญญัต กันทะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.081-8201864

นางสาวศิริกัลยา  วงศ์ใต้
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.081-1120465
นางพรรณี  ทองแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร.081-2872247
นางสาวกนกพร ปู่ดอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร.080-8491785
นางวัชรินทร์  จิตรบุญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร.094-5639417
นางสาวจุฑารัตน์ พิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.089-4290540
นางวรรณา  ตาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.086-1907476
นางสาวรัชรินทร์ เบ้าพรหม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.092-2819129
นายบรรจบ  บุญตา
พนักงานพิมพ์
โทร.089-8528485
ว่าที่ ร.ต.หญิง เนตรนภา ใจคำ
พนักงานบันทึกข้อมูล
โทร.095-4659493
นายกฤตณรงค์  วันนะ
พนักงานขับรถ
โทร.084-4864293
(Visited 26 times, 1 visits today)