โครงสร้าง/บุคลากร

Share


พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญ  สีวาโย
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
โทร.081-8201886

นายธวัช  ใสสม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ
โทร.081-8201876

นางลัดดา พรหมเมือง 
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ
โทร.081-8201962

นายบัญญัต กันทะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.081-8201864

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายเจริญ  สีวาโย
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201886

.....................
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร................

นางเสาวภาคย์ นิ่มนวล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.089-7567659
นางปานทิพย์ ศรีรัตน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.081-2894341
นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.084-1722345
นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.095-9351544

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายธวัช  ใสสม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201878
 

 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวุฒิชัย  ไชยกาญจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.092-7597759 

นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.086-4294950
นางเสาวลักษณ์ ทะปัญญา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.089-4351565
นางสาวทักษนันท์  แขมหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.099-3626196 
นางสาวมณทิรา  ฟูปิง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.083-5676847
นางสาวรุ่งอรุณ  หงษ์ทอง
นักส่งเสริมพัฒนาชุมชน
โทร.089-5589708 
นางสาวมัลยิกา  มณีผ่อง
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน
โทร.088-4021685
นางสาวพรทิพย์ สมอุทัย
นักจัดการงานทั่วไป
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โทร.089-4337427 
นางสาวจิราวรรณ  ไสยรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โทร.088-2691747

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางลัดดา พรหมเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร.081-8201962

นายวิญญู  บุญสุวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.083-3002334 
น.ส.ปริศนา กันธิวาท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.098-7483059 
นายเอกฉัตร กันหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.094-7479191
นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.087-3031914

ฝ่ายอำนวยการ

นายบัญญัต กันทะวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.081-8201864

นางสาวศิริกัลยา  วงศ์ใต้
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.081-1120465
นางพรรณี  ทองแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร.081-2872247
นางสาวกนกพร ปู่ดอก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร.080-8491785
....................
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร...............
นางสาวจุฑารัตน์ พิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.089-4290540
นางวรรณา  ตาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.086-1907476
....................
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร................
นายบรรจบ  บุญตา
พนักงานพิมพ์
โทร.089-8528485
ว่าที่ ร.ต.หญิง เนตรนภา ใจคำ
พนักงานบันทึกข้อมูล
โทร.095-4659493
นายกฤตณรงค์  วันนะ
พนักงานขับรถ
โทร.084-4864293
(Visited 26 times, 1 visits today)