ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ ลงพื้นที่นำร่องการขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชาและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อมูล จปฐ. อำเภอเชียงดาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช เชียงใหม่ ลงเตรียมพื้นที่นำร่องขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชาและการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อมูล จปฐ.