ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมวิดีโอผ่านระบบทางไกล(Video Conference) และ TV พช.