ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการลงพื้นที่หมู่บ้านติดตามกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่