อำเภอแม่อาย

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่

วันที่ 18 วันที่ 18กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นางสุรีมาศ กล่อมกมล พัฒนาการอำเภอแม่อายร่วมประชุมคณะกรรมการสำนักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ ณ หอประชุมโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่อาย

ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล พัฒนาการอำเภอแม่อาย มอบหมายนางสาวกัลยา ธงซิ้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านปางต้นเดือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่อาย
อำเภอสารภี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภีครั้งที่2/2562

  ▶️วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมด้วย นางกลิ่นสุคนธ์ พรหมชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี ▶️โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภีเป็นประธาน ▶️เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และโครงการประเภทเงินอุดหนุน เพื่อให้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี ▶️ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ #พช.เชียงใหม่ ทีมประชาสัมพันธ์ #สพอ.สารภี รายงาน
อำเภอสารภี

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน บ้านหัวดง ม.6 ต.ขัวมุง อ.สารภี

วันที่ 15 ก.พ.62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้ นางอรพินท์ แสงซอน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขัวมุง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน บ้านหัวดง ม.6 ต.ขัวมุง อ.สารภี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน โดยได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อทำแผนชีวิตของครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อจัดทำ ทบทวน/ปรับแผนชุมชน ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่1 กลุ่มเป้าหมย ผู้แทนครัวเรือนพัฒนา แกนนำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ # พช. เชียงใหม่ ทีมประชาสัมพันธ์ #สพอ.สารภี รายงาน
อำเภอพร้าว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสบปั๋ง ม.4 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสบปั๋ง ม.4 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//
อำเภอพร้าว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ และนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1 ณ บ้านทุ่งกู่ ม.2 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายประโยชน์ จันทะวงษ์ และนางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน ณ บ้านทุ่งกู่ ม.2 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//
อำเภอดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล พันธ์โยศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอดอยเต่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยเต่า นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยนางนิตยา ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการและประเด็นหารือการขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า
อำเภอสารภี

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน บ้านหางแคว ม.12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี

  วันที่ 15 ก.พ.62 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้ นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าวังตาล ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน บ้านหางแคว ม.12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน โดยได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อทำแผนชีวิตของครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อจัดทำ ทบทวน/ปรับแผนชุมชน ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่1 กลุ่มเป้าหมย ผู้แทนครัวเรือนพัฒนา แกนนำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหางแคว ม.12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ # พช. เชียงใหม่ ทีมประชาสัมพันธ์ #สพอ.สารภี รายงาน
อำเภอดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า มอบหมายให้นายเพียว อรัญ และนางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
Page 1 of 9312345...102030...Last »