อำเภออมก๋อย

อำเภออมก๋อย***ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561*** นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสบโขง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย และประชาชนร่วมกันให้การต้อนรับ*** นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ได้มอบถุงพระราชทาน ให้ราษฎร จำนวน 286 ราย รับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ และเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม

อำเภอแม่แจ่มประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา09.00 น. นางณัฐธยาน์ โปธิมา พัฒนาการแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ปี 2562 โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลฯ ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องและนำข้อมูลไปพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์ต่อไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ...ประชาสัมพันธ์ สพอ.แม่แจ่ม ...
อำเภอแม่ริม

อำเภอแม่ริม เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

อำเภอแม่ริม  เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) >>วันที่ 13 ธันวาคม 2561 : นายสุประดิษฐ์  ไชยวงศ์  พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กข.คจ.หมู่บ้าน (เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ ส่งเสริมสนับสนุน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ในอำเภอแม่ริม จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม ชั้น 1
อำเภอสารภี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

  วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมด้วยนางสาววรีวรรณ สุแก้ว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)(ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสารภี จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสารภี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน อำเภอสารภี

  วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการถ่ายทอดให้ปราชญ์ชุมชนที่มีศักยภาพในการร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 80 คน จาก 16 หมู่บ้าน ณ ศูนย์สารภี ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ อำเภอสันทราย

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ อำเภอสันทรายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ อำเภอสันทราย โดยมี นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย เป็นประธาน ร่วมกับ นางสาวรสวรา พัฒนภิญญ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกััด ชี้แจงนโยบาย จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในอำเภอสันทราย ให้แก่ผู้แทนตำบล พร้อมทั้งดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นคณะทำงานระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย ( 13 ธค. 2561)​
อำเภอสันกำแพง

น้องอาย คว้ารางวัลนางสาวสันกำแพง ประจำปี 2561

ผลการประกวดนางสาวสันกำแพง ในงานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ผลการประกวดผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ น.ส.ชนัญพัทธ์ ธะนะคำ ส่งเข้าประกวดโดย โครงการพินาเคิลเลคแอนด์ฮิลล์ร่วมกับตำบลออนใต้ ,รองอันดับ1 น.ส.ชนนิกานต์ สุพิทยาพร ,รองอันดับ2 น.ส.ศลิษา โลบูลโย่ ,รองอันดับ3 น.ส.ธนวรรณ ตันตยานุสรณ์ ,รองอันดับ4 น.ส.จินตวรรณ คำสุข ผู้ชนะเลิศตำแหน่งนางสาวสันกำแพง ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท มงกุฎ โลห์รางวัล และสายสะพาย โดยท่านนายอำเภอสันกำแพง นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพง นางอาภาภรณ์ วรพงษ์ เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมถ่ายภาพกับผู้ประกวดที่ได้รับตำแหน่ง ร่วมกับพัฒนาการอำเภอสันกำแพง ในนามผู้ดำเนินการจัดงานประกวด ,คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสันกำแพง ,คณะผู้จัดงาน ,คณะกรรมการตัดสิน และอดีตนางสาวสันกำแพง ปิดฉากงานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ลงอย่างสวยงาม...
อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายประโยชน์  จันทะวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะให้แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ผู้นำ อช. ทั้ง 11 ตำบล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2  จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตามโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการถ่ายทอดให้ปราชญ์ชุมชนที่มีศักยภาพในการร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมตามโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการถ่ายทอดให้ปราชญ์ชุมชนที่มีศักยภาพในการร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 115 คน จาก 23 หมู่บ้าน ณ ร้านอาหารลานคูณ รีสอร์ท  อำเภอพร้าว     จังหวัดเชียงใหม่
Page 1 of 10612345...102030...Last »