อำเภอสารภี

ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 19.00 น. นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้ นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลป่าบง และ นางกลิ่นสุคนธ์ พรหมชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมผู้นำชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหมู่บ้าน เทพาราม ม.5 ต.ป่าบง เพื่อเตรียมความพร้อม ค้นหาทุนชุมชนทั้ง 5 ด้านเพื่อรองรับการเป็นหมู่บ้านOTOPนวัตวิถี ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเทพาราม ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อำเภอสารภี

ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนฯเสนอของบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเวที ที่4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเวที ที่4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดย นายธนพงษ์ โพธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (หัวหน้าชุดปฏิบัติการทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.ทุ่งต้อม” ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน "สร้างความรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา "  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น 08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และ 09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลทุ่งต้อม   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอหางดง

ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่4

22/5/61 นางสาวกนิฏฐา อุนันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 4 บ้านสันผักหวานหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังฟวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านกวน หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามหลวง

  วันที่  22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดย นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน "สร้างความรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา "  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น 08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และ 09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลมะขามหลวง   ณ บ้านกวน หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง

ประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหางดง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561นางสาวนิติยา พงษ์พานิช พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหางดง ประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกได้ยื่นกู้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้นสองอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอหางดง

ไทยนิยมยั่งยืน เวที4

21/5/61 นส.กนิฏฐา อุนันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร การจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 4 ณ บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอจอมทอง

จัดเก็บข้อมูลตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

19 พฤษภาคม 2561 นายชนะชัย ใจช่วย พัฒนาการอำเภอจอมทอง มอบหมายให้ นางสาวอัจฉริยา พิมพาพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวพัชรินทร์อ่างบุญตา กวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ อาชีพ และการท่องเที่ยว  ณ บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อำเภอจอมทอง

เตรียมความพร้อม กิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น. นายชนะชัย ใจช่วย พัฒนาการอำเภอจอมทอง มอบหมายให้ นางสาวดลฤทัย แสนหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาววาสนา อุ่นใจละ ประธานผู้นำ อช. อำเภอจอมทอง เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม "ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนาเกื้อกูล" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคร้ังนี้
Page 10 of 141« First...89101112...203040...Last »