อำเภอสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง Kickoff ไทยนิยม ยั่งยืน

มื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนอำเภอสันกำแพง เดินหน้า kickoff โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการจัดเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ขึ้นในเขตอำเภอสันกำแพงจำนวน 10 ตำบล รวม 10 หมู่บ้าน 
อำเภอพร้าว

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ Kick off เวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอพร้าว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมการประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   Kick off  เวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  อำเภอพร้าว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมการประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร  ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ดังนี้ 1.บ้านม่วงถ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไหน่ 2.บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ 3.บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ตำบลโหล่งขอด 4.บ้านแม่พวก  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แวน 5.บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งวันนี้อำเภอพร้าว กำหนด Kick off  เวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พร้อมกันจำนวน 11 หมู่บ้านในพื้นที่  11 ตำบล
อำเภอหางดง

อำเภอหางดง ดำเนินการ Kick Off เวทีประชาคม ครั้งที่ 1

อำเภอหางดง ดำเนินการ Kick Off เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมกันทุกพื้นที 11 จุด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดงนำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอหางดงขับเคลื่อน ดำเนินการ Kick Off กิจกรรมเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมกันทุกพื้นที่ ตำบลละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 11 ตำบล ดังนี้ 1. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำซุ้ม บ้านปง อำเภอหางดง 2. หมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา ตำบลสบแม่ข่าอำเภอหางดง 3. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก๋ว ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง 4. หมู่ที่ 9 บ้านแพะ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง 5. หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง 6. หมู่ที่ 1 บ้านสันผักหวานหลวง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง 7.หมู่ที่ 1 บ้านต้นโชค ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง 8. หมู่ที่ 6บ้านร้อยจันทร์ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 9. หมู่ที่ 6 บ้านดงหลวง ตำบลหางดง อำเภอหางดง 10.หมู่ที่ 4 บ้านช่างคำน้อย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง 11. หมู่ที่ 6 บ้านกวน ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง โดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแนวทางของโครงการ พร้อมทั้งรับทราบถึงปัญหา ความต้องการ วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ของประชาชนรายบุคคล และรายครัวเรือน โดยดำเนินการตามกรอบหลักในการดำเนินงาน เรื่องที่ 02 คนไทยไม่ทิ้งกัน และ เรื่องที่ 03 ชุมชนอยู่ดีมีสุข ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน Kick Off เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ณ หมู่ที่ 6 บ้านดงหลวง ตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 14 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 14 ตำบล

อำเภอดอยสะเก็ด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : โดยนางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด มอบหมายเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลได้ดำเนินขับเคลื่อนโครงการและจัดเวที ที่ 1 “ ปรับทุกข์ ผูกมิตร “ ในประเด็น คนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข ในการค้นหาปัญหาของชุมชน และลำดับความต้องการของปัญหา เพื่อที่ดำเนินการเป็นประเด็นข้อมูลในเวทีต่อไป ในการนี้ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและพบปะพี่น้องประชาชน ในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลสันปูเลย ตำบลเชิงดอยอีกด้วย
อำเภอแม่ริม

อำเภอแม่ริม ดำเนินการ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : อำเภอแม่ริม ดำเนินการ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 11 ตำบล ดังนี้ 1.บ้านอ้อย ม.1 ต.ห้วยทราย 2.บ้านม่วงคำ ม.1 ต.โป่งแยง 3.บ้านหนองอาบช้าง ม.1 ต.สันโป่ง 4.บ้านเหมืองผ่ารวมใจ ม.5 ต.ริมเหนือ 5.บ้านวังป้อง ม.6 ต.เหมืองแก้ว 6.บ้านห้วยน้ำริน ม.3 ต.ขี้เหล็ก 7.บ้านน้ำตกแม่สา ม.1 ต.แม่แรม 8.บ้านนาหืก ม.1 ต.สะลวง 9.บ้านท่าวัง ม.5 ต.ริมใต้ 10.บ้านแม่สาหลวง ม.3 ต.แม่สา 11.บ้านศาลา ม.3 ต.ดอนแก้ว ในการนี้ นายสุประดิษฐ์ ไชยวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.แม่ริม ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ตามโครงการฯ ได้ดำเนินขับเคลื่อนการจัดเวที ที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในประเด็น คนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข ในการค้นหาปัญหาของชุมชน และลำดับความต้องการของปัญหา เพื่อที่ดำเนินการเป็นประเด็นข้อมูลในเวทีต่อไป
อำเภอสันป่าตอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการ kick off เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการ kick off  เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 21 กุมพันธ์ 2561 อำเภอสันป่าตอง ดำเนินการ kick off  เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่  ไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยกิจกรรมในเวที ครั้งที่ 1 “เวที ปรับทุกข์” นี้ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าไปรับทราบปัญหาความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม   โดยดำเนินการในกรอบดำเนินงาน ประเด็นที่ 2  คนไทยไม่ทิ้งกัน  ด้านการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ประเด็นที่  ด้าน การพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน และปฏิรูปโครงสร้างของประชาชน โดยอำเภอสันป่าตอง ได้กำหนดดำเนินการในพื้นที่ 11 ตำบลๆละ 1 หมู่บ้านพร้อมกันในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นต้นแบบการจัดเวทีให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขาคณะทีมขับเคลื่อนระดับตำบล รวมทั้งการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจของกรมการพัฒนาชุมชน  การ kick off  เวทีประชาคม ครั้งนี้ นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมสังเกตการณ์ และพบปะประชาชนด้วย  
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชาคม kick off เวทีที่ 1 " ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านแม

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง   โดยนางสาวกรรณิกา  ดวงสว่าง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมการประชาคมตามกิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร  ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ณ กิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแม   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอดอยเต่า

อ.ดอยเต่า ประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

21 กุมภาพันธ์ 2561 นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ดำเนินการประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านวังหม้อ ม.1 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ นางนิตยา ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ แปลง 1 ม.2 ต.มืดกา และนางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ บ้านไร่ ม.2  ต.ดอยเต่า
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชาคม kick off เวทีที่ 1 " ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลทุ่งต้อม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง   โดยนายธนพงศ์  โพธา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมการประชาคมตามกิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร  ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ณ แม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8  ตำบลทุ่งต้อม   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
Page 2 of 16412345...102030...Last »