อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประชุมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 22 มกราคม 2561 นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพิจารณาโครงการฯและกิจกรรมเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ทั้งนี้ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

ศุนย์เรียนรู้สันลมจอยม.13 ต.สุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 21 มกราคม 2561 นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางดวงใจ สมแก้ว และนายชัยวุฒิ หงษ์ทอง นว.พช.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 120 คน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ีรายงานโดย ดวงใจ/นว.พช.ชำนาญการ
อำเภอสันทราย

สพอ.สันทราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียง

สพอ.สันทราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียง วันที่ 23 มกราคม 2561 (9.30น.) นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น กลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่ 12 อำเภอของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 จำนวน 180 คน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลไกชุมชน ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ การบริหารจัดการชุมชน โดยมี นางพวงเพชร บุญชุ่มใจ ผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชุมชนร่วมถ่ายทอดถามรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านเมืองขอน หมู่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว

ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยองค์กรสตรี ,เครือข่าย กทบ. ,เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอพร้าว เดินทางไปส่ง นางณัฐยา คำแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในการย้ายไปรับราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มกราคม 2561 : เวลา 10.00 น. ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว พร้อมด้วยองค์กรสตรี ,เครือข่าย กทบ. ,เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอพร้าว เดินทางไปส่ง นางณัฐยา  คำแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ในการย้ายไปรับราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยสะเก็ด

โครงการสืบสานภูมิปัญาท้องถิ่น Otop Back street Academy อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น Otop Back Street Academy ณ เชียงใหม่ศิลาดล บ้านดวงดี ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่      
อำเภอหางดง

พัฒนาการอำเภอ หางดง ประชุม มอบหมายงาน ให้พัฒนากร ประจำตำบล

วันที่ 22 มกราคม 2560 นางบุปผาอาภากุลอนุพัฒนาการอำเภอหางดง ประชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอหางดง เพื่อแบ่งหน้าที่ ตำบล ให้พัฒนากร ประจำตำบล ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมตำบลแม่ก๊า)  ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายต้องการฝึกอบรม ตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน  จัดโดยทีมวิทยากรปราชญ์สัมมาชีพชุมชน เป้าหมายได้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง โดยมีนายทองอินทร์ วงค์คำปัน ผู้ใหญ่บ้านร้องขุด ให้เกียรติเปิดการประชุม  ณ บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า

อ.ดอยเต่า จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ และกิจกรรมงานพัฒนาสตรี ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน วันที่ 19 มกราคม 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้นางพัชรี แก้วสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมสร้างความเข้าใจทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม ได้แก่ ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จำนวน 21 หมู่บ้านๆละ 1 คน รวม 21 คน เพื่อให้สามารถเป็นแกนนำหลักในการสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน อีก 4 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว: ทีมงานสารสนเทศ พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
Page 20 of 164« First...10...1819202122...304050...Last »