อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชาคม kick off เวทีที่ 1 " ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านยุหว่า

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง   โดยนางสาวกรรณิกา  ดวงสว่าง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมการประชาคมตามกิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร  ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ณ บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง kick off เวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านกลาง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ kick off เวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านกลาง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ นางสาวธนันต์ญดา นันทดิลกวริทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการร่วมการประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนบ้าปวงสนุก หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวันนี้อำเภอสันป่าตองกำหนด kick off เวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร พร้อมกันจำนวน 11 หมู่บ้านในพื้นที่ 11 ตำบล  
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชาคม kick off เวทีที่ 1 " ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบ้านมะขุนหวาน

วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง   โดยนางพัชรี  แก้วสว่าง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมการประชาคมตามกิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร  ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ณ บ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลมะขุนหวาน   อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่      
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง รวม kick off เวทีที่ 1 " ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลแม่ก๊า

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยนางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยการประชุมครั้งนี้มีราษฎรบ้านมะขามหลวง และ ผู้ใหญ่บ้านอีก 8 หมู่บ้านในตำบลมะขามหลวงเข้าร่วมกว่า 180 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ตำบลก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอสันป่าตอง

kick off เวทีที่ 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.สันกลาง

กรมการพัฒนาชุมชน
พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชาคม kick off  เวทีที่ 1 " ปรับทุกข์ ผูกมิตร"  ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลสันกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง   โดยนายธนพงศ์  โพธา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมการประชาคมตามกิจกรรมเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร  ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ณ แม่กุ้งบก หมู่ที่ 2  ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล พร้อมซักซ้อมแนวทางและเตรียมทีมวิทยากรของตำบลในขับเคลื่อนตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick Off)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล พร้อมซักซ้อมแนวทางและเตรียมทีมวิทยากรของตำบลในขับเคลื่อนตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑  (Kick Off) ณ หหอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในที่ประชุมฯ
อำเภอสันทราย

สพอ.สันทราย ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

สพอ.สันทราย ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชี้แจงแนวทาง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด และถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Channel ไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบล มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการกันของทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน และนำมาจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการให้เกิดผลได้จริง ทั้ง ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว OTOP เป็นต้น และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ได้แก่ เรื่องสัญญาประชาคม วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานตามภารกิจของทุกหน่วย โดยอำเภอสันทราย จะเริ่มดำเนินการจัดเวทีที่ 1 kick off ในทุกตำบลวันพรุ่งนี้
อำเภอสันป่าตอง

องค์กรสตรี จับมือ พช.อำเภอสันป่าตอง เตรียมจัดงาน “วันสตรีสากล 2561”

วันที่   20 กุมภาพันธ์ 2561   นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง ได้ร่วมกับองค์กรสตรีอำเภอสันป่าตอง ประชุมเพื่อวางแผนการ จัดงานสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆทางสังคม โดยกำหนดจัดกิจกรรม ณ กาดสลี บัวตอง ตลาดประชารัฐอำเภอสันป่าตอง ถนนริมคลองชลประทาน ตรงข้ามธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาอำเภอสันป่าตอง  โดยจะมีสมาชิกกลุ่มองค์กรสตรีจาก 11 ตำบล 120 หมู่บ้าน ในอำเภอสันป่าตองมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากกว่า 1,000 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้แสดงพลังของสตรีรวมทั้งเพื่อให้เกิดการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับกิจกรรมภายในงานวันสตรีสากลอำเภอสันป่าตอง ครั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน คือในวันที่ 9 และวันที่ 10 มีนาคม 2561 กิจกรรมวันแรก  การอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรสตรีในหัวข้อในนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”มีความเกี่ยวข้องกับสตรีอย่างไร  การฝึกอบรมให้ความรู้ และภาคฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรี การอบรมให้ความรู้การฝึกประดิษฐ์ของใช้เองจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังมีการฝึกภาคทฤษฎีไปสู่ภาพปฏิบัติ โดยให้ฝึกประดิษฐ์ของใช้เองจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมวันที่สอง การแสดงพลังสตรีร่วมเดินรณรงค์ตั้งแต่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยฯ สิ้นสุดปลายทาง คือ กาดสลี บัวตอง ตลาดประชารัฐ พร้อมการแสดงเปิดงาน ประธานในพิธีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง กล่าวเปิดงาน  การมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น จำนวน 29 ราย การแสดงของสตรีทุกตำบล และร่วมสังสรรค์การจัดเลี้ยงขันโตกซึ่งเป็นประเพณีของชาวเหนือซึ่งสืบต่อกันมา  เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมให้สตรีมีรายได้ มีงานทำสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชุมชน   ภาพ/ข่าว : ทีมงาน พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอสันทราย

อำเภอสันทรายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบล

วันที่ 19 กัมภาพันธ์ 2561 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบล อำเภอสันทราย โดยการนี้ นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ ร่วมกับทีมปฏิบัติงานประจำตำบล กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน จากทุกหมู่บ้าน/ตำบล ที่ได้มาเข้าร่วมรับฟัง เพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบนโยบายตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนพร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการ kick off และจัดทำแผนในการจัดเวที ที่ 1-4 ทั้งนี้เพื่อให้ทีมขับเคลื่อนฯ ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนงานในโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด
Page 3 of 16412345...102030...Last »