อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.พร้าว ร่วมต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการป้องกันหมอกควันไฟป่าและการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม  พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วย นายอาทิตย์  ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.พร้าว ร่วมต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ มาตรการป้องกันหมอกควันไฟป่าและการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว ให้การต้อนรับด้วย ซึ่งในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ สถานการณ์ไฟป่าและการขับเคลื่อนงานด้านมาตรการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ “โหล่งขอดโมเดล” พบปะให้กำลังใจราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของนายสมศักดิ์ พลหาญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์งานศิลป์ถิ่นบ้านหลวง ของนายรชต พลหาญ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สานฝันบรรพชน ณ บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 15 มีนาคม 2561 : เวลา 09.00 น. นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งการดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมาร่วมเวทีประชาคมฯ และได้รับความร่วมมือของหน่วยงานราชการและประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านขุนแจ๋ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
อำเภอเมืองเชียงใหม่

ติดตามงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ปี 2561

15 มีนาคม 2561 นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตาม ให้คำแนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ปี2561 โดยมีนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่และทีมงานเจ้าหน้าที่รับการติดตามในครั้งนี้ ณ สนง.พช.เมืองเชียงใหม่ ชั้น 3 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รายงานโดย ดวงใจ/พช.เมืองเชียงใหม่
อำเภอพร้าว

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 14 มีนาคม 2561 : เวลา 09.00 น. นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งการดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนมาร่วมเวทีประชาคมฯ และได้รับความร่วมมือของหน่วยงานราชการและประชาชน  ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
อำเภอเชียงดาว

พัฒนาการอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว มอบหมายให้ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเชียงดาว คณะกรรมการปฎิบัติการร่วมการประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ ฯ ในเวทีประชาคม เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน ซึ่งการดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือของหน่วยงานราชการและประชาชน อย่างดียิ่ง ณ บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว

นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”

วันที่ 13 มีนาคม 2561 : เวลา 09.00 น. นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลแม่แวน กิจกรรมเวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ในการเยี่ยมเยียนครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ณ ศาลาเอนกประสงค์  บ้านป่าแขม    หมู่ที่ 4  ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
อำเภอกัลยาณิวัฒนา

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน สานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่

(วันที่ 6-9 มีนาคม 2561) @เชียงใหม่ - เชียงราย ? สพอ.กัลยาณืวัฒนา นำทีมคณะขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน สานพลังประชารัฐ บ้านดงสามหมื่น ม.6 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาบุคลากรหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน สานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม

วันที่ 13 มีนาคม 2561 : โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 13 มีนาคม 2561 : อำเภอแม่ริม ดำเนินการ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร นายสุประดิษฐ์ ไชยวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.แม่ริม ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ตามโครงการฯ ได้ดำเนินขับเคลื่อนการจัดเวที ที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในประเด็น คนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข ในการค้นหาปัญหาของชุมชน และลำดับความต้องการของปัญหา เพื่อที่ดำเนินการเป็นประเด็นข้อมูลในเวทีต่อไป จำนวน  5 หมู่บ้าน ในพื้นที่  5 ตำบล ดังนี้ บ้านแม่ก๊ะเปียง หมู่ 8 ต.สะลวง บ้านหม้อ หมู่ 6 ต.สันโป่ง บ้านเกาะ หมู่ 4 ต.ริมเหนือ บ้านซาง หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก บ้านแม่สาน้อย หมู่ 4 ต.แม่สา
อำเภอแม่อาย

อำเภอแม่อายจัด วันสตรีสากล ประจำปี 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อายร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่อาย จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561  เพื่อให้สตรีอำเภอแม่อายได้แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พัฒนาและส่งเสริมบทบาทสตรี สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ ยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ อีกทั้งแสดงพลังแห่งความรักสามัคคีซึ่งสตรีมีต่อกันทุกหมู่บ้านตำบล
Page 30 of 141« First...1020...2829303132...405060...Last »