อำเภอแม่ริม

อำเภอแม่ริม เตรียมความพร้อม “ไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 15.30 น. นายสุประดิษฐ์ ไชยวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม และ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมได้รับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เน้น 3 มี 2 ไม่ เป็นหลักในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง ได้มอบหมายให้นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับนายทองอินทร์ วงค์คำปัน ผู้ใหญ่บ้านร้องขุด พร้อมด้วยผู้นำปราชญ์สัมมาชีพชุมชนบ้านร้องขุด จัดประชุมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนจำนวน 26 ครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยได้เน้นย้ำการนำหลัก 3 มี 2 ไม่ ได้แก่ มีสัมมาชีพ, มีสัมพันธภาพที่ดี, มีสิ่งแวดล้อมดี , ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด, ไม่เป็นหนี้นอกระบบ ไปใช้ในการพัฒนาครัวเรือน ณ บ้านผู้นำปราชญ์สัมมาชีพชุมชน บ้านร้องขุด ม. 10 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ทีมงานสารสนเทศ พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง จับมือปกครอง เตรียม Kick Off การจัดเวทีที่ ๑ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”  ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0๔.00 น. นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ นายนรินทร์ชัย   เลื่อมใจหาญ ปลัดอำเภอ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง ร่วมหาหรือการดำเนินงาน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนหลังจากการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับพื้นที่อำเภอสันป่าตอง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ซึ่งอำเภอสันป่าตอง กำหนดจัดเวที Kick Off การจัดเวทีที่ ๑ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่         ภาพ/ข่าว ทีมงานสารสนเทศ พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง พร้อม!! ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายภารกิจร่วมกับทีมวิทยากรระดับจังหวัด เป้าหมายผู้ร่วมการประชุมได้แก่ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ และชุดปฏิบัติการฯ ระดับตำบล จาก 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย จำนวน 1,400 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ทีมงานสารสนเทศ พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับอำเภอ และระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล พร้อมซักซ้อมแนวทางในขับเคลื่อนตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick Off) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับอำเภอ และระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล พร้อมซักซ้อมแนวทางในขับเคลื่อนตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick Off) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2 โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานในที่ประชุมฯ
อำเภอดอยเต่า

อ.ดอยเต่า ติดตามกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสนับสนุนครัวเรือนยากจน บนพื้นที่สูง

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วย นายเพียว อรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางนิตยา ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายจันทร์คำ ปู่เป็ด วิทยากรปราชญ์ด้านการทอผ้า,การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า  ติดตามกลุ่มอาชีพ ตามกิจกรรมสนับสนุนครัวเรือนยากจน  บ้านดอยแก้ว ม.5 ต.มืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561
อำเภอดอยสะเก็ด

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่มาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจจนท.พช.และเครือข่าย OTOP

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดในการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี พ.ศ. 2561 และ ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอดอยสะเก็ด ในการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน ซะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด โดยมี นางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ดให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน
อำเภอแม่อาย

สพอ.แม่อาย ดำเนินกิจกรรมขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.นางสุรีย์มาศ  กล่อมกมล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่อาย มอบหมายนางสาวกัลยา  ธงซิ้ว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ดำเนินกิจกรรมขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ.หมู่ที่ 14 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
Page 4 of 164« First...23456...102030...Last »