อำเภอสันป่าตอง

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่เดือนกรกฎาคม 2561

กรมการพัฒนาชุมชน
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง และ นางสาวธนันต์ญดา นันทดิลกวริทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง (ผู้นำ อช.) สาธิตทำขนมจอกในงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดต้นโชค บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 8 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

การประชุมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. นางสาวภัทราพร ลายจุด ตำแหน่ง นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เป็นหัวหน้าในการฝึกอบรม นายธนพงษ์ โพธาตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็น จนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน พร้อม จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง

การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2561

กรมการพัฒนาชุมชน
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง มอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2561 ได้แก่ บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.ดีเด่น) ได้แก่ นายอุดร ใจบรรหาญ, กลุ่ม/องค์การชุมชนที่สำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มสัมมาชีพนมกิ๋นเล่นบ้านสันทราย และการมอบเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับอำเภอ ประจำปี 2561 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางศรีวรรณ สุขแยง บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายประสิทธิ์ จุ่มต๊ะ บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ตำบลมะขุนหวาน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางนงคราญ มาทา บ้านสันห่าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง [gallery ids="3340,3341,3342"]
อำเภอดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ รต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า ร่วมด้วย คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักเรียน ลูกเสือเนตรนารี และประชาชน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยมีการปลูกต้นรวงผึ้งและไม้เบญจพรรณ จำนวน 1,000 ต้น สถานที่ ป่าชุมชน หมู่ 1  บ้านน้อย ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
อำเภอแม่อาย

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)8 เส้นทาง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สพอ.แม่อาย นำโดยนางสุรีย์มาศ กล่อมกมล พัฒนาการอำเภอแม่อายดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ณ วัดจอมคีรีบ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา [gallery ids="1833,1832,1828,1831,1829"]
อำเภอสารภี

คณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ OTOP นวัตวิถี โซนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์ประสานงานOTOP นวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายเอกฉัตร กันหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ OTOP นวัตวิถี โซนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอรุณศรี เดชะเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายณัฐนิษ รักขติวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะทำงานศูนย์ประสานงานOTOP นวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอสารภี โดย มีนางสาวฐิติรันต์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอให้การต้อนรับ โดยคณะทำงานติดตามสนับสนุน ได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านเป้าหมาย 2หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไชยสถาน ม.1 และ บ้านเทพาราม ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า

นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ระดับอำเภอ อำเภอดอยเต่า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ระดับอำเภอ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 โดย นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า เป็นผู้นำเสนอข้อมูลฯ ต่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า ชั้น 2 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

ประกาศอำเภอสันป่าตอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2661

กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศอำเภอสันป่าตอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2661 ประกาศอำเภอสันป่าตอง
อำเภอแม่แตง

โครงการ “จัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย)

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. นางมยุรี  นำประเสริฐ พัฒนาการอำเภอแม่แตง และนางฐานิตย์  บุญสนอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “จัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย) ดำเนินการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Page 4 of 141« First...23456...102030...Last »