อำเภอแม่แตง

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. นางมยุรี  นำประเสริฐ พัฒนาการอำเภอแม่แตง มอบหมายให้นายนิรัติ  พรหมน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการแก่ผู้นำชุมชนได้รับทราบแนวทางนโยบายต่อไป
อำเภอแม่แตง

โครงการ”นำเสนอข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานระดับอำเภอ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง ดำเนินงานโครงการ”นำเสนอข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานระดับอำเภอ” โดยได้รับเกียรติจากท่านศราวุธ  ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานโครงการฯ และมีนางมยุรี  นำประเสริฐ พัฒนาการอำเภอแม่แตง เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่จัดเก็บและบันทึกในระบบในที่ประชุม
อำเภอดอยเต่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า มอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย  พัฒนาการอำเภอดอยเต่า  พร้อมด้วย นางนิตยา  ปัญญามี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมมอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ ตามแผนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพครัวเรือเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน ตามโครงการศูนย์จัดการชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันกำแพง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนยองในพื้นที่ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้คำแนะนำด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จุดท่องเที่ยวที่โดดเด่น ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง ,นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอ ,นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง หัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ
อำเภอหางดง

คณะติดตามงานOTOPนวัตวิถี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561นางบุปผา อาภากุลอนุ พัฒนาการอำเภอหางดงต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์ประสานงานOTOPนวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางและหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จำนวน2หมู่บ้านคือบ้านแพะขวาง หมู่ที่3ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดงและบ้านป่าตาลหมู่ที่4ตำบลป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัด้ชียงใหม่
อำเภอกัลยาณิวัฒนา

มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. 📢 นายสุนทร พุดสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ราย ได้แก่ ด.ช.ภควัต ชนกานต์วงศ์ และ ด.ญ.ธิติมา เพชรธรรมนาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอจอมทอง

ร่วมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยม่วง ม.11 ต.สบเตี๊ยะ อ.อจอมทอง จ.เชียงใหม่

29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชนะชัย ใจช่วย พัฒนาการอำเภอจอมทอง มอบหมายให้นางสาวดลฤทัย แสนหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยม่วง ม.11 ต.สบเตี๊ยะ อ.อจอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2.วิเคราะห์ความสุขมวลรวม 3.วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 4.ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเชิงดอย ม.3 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อำเภอจอมทอง

ร่วมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเด่นตะวันใต้ ม.20 ต.สบเตี๊ยะ อ.อจอมทอง จ.เชียงใหม่

28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชนะชัย ใจช่วย พัฒนาการอำเภอจอมทอง มอบหมายให้นางสาวดลฤทัย แสนหลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเด่นตะวันใต้ ม.20 ต.สบเตี๊ยะ อ.อจอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2.วิเคราะห์ความสุขมวลรวม 3.วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 4.ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งปูน ม.10 ต.สบเตี๊ยะ อ.อจอมทอง จ.เชียงใหม่
อำเภอจอมทอง

การประชุมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอจอมทอง

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง มอบหมายให้ นายวิทวัส บุตรต๊ะ ปลัดอำเภอจอมทอง พร้อมด้วย นายชนะชัย ใจช่วย พัฒนาการอำเภอจอมทอง ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอจอมทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอจอมทองและซักซ้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 19 กองทุน และประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ ปี2561 จำนวน 1 หมู่บ้าน
Page 5 of 141« First...34567...102030...Last »