อำเภอแม่อาย

สพอ.แม่อาย ประชุมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านหลวง

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.นางสุรีย์มาศ  กล่อมกมล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่อาย มอบหมายนางสาวศิริลักษณ์  เกียรติพรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านหลวง  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มเพาะเห็ดหอม หมู่ 1 และกลุ่มเย็บย่ามช้างไทย  ม.4 ตำบลหลวง
อำเภอแม่ริม

ติดตามหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.แม่ริม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 9.00 น. นายสุประดิษฐ์ ไชยวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ โครงการต่อยอดกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี 2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย มอบหมายให้นางศุทธาดา สายปินตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด จัดเวทีประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมกับ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มามอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อน ร่วมวิเคราะห์ชุมชน และวางแผนในการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี บ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ เป็นพื้นที่เป้าหมายในปี 2561 นี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี 2561 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทราย มอบหมายให้นางศุทธาดา สายปินตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด จัดเวทีประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมกับ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มามอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อน ร่วมวิเคราะห์ชุมชน และวางแผนในการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี บ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ เป็นพื้นที่เป้าหมายในปี 2561 นี้
อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว นำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการมอบนโยบายฯ
อำเภอแม่อาย

สพอ.แม่อาย ประชุมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันต้นหมื้อ

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.นางสุรีย์มาศ  กล่อมกมล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่อาย มอบหมายนางสาวศิริลักษณ์  เกียรติพรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสันต้นหมื้อ  ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.7 ตำบลสันต้นหมื้อ และติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน   ม.7 ตำบลสันต้นหมื้อ (กลุ่มปลูกพริก )
อำเภอแม่อาย

สพอ.แม่อาย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ท่าตอน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย นำโดยนางสุรีย์มาศ  กล่อมกมล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่อาย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ท่าตอน ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลท่าตอน
อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรายงานผลและวางแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 09.30 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรายงานผลและวางแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2561 ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล ในไตรมาส 1-2  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายไสว อุปแสน ผู้นำ อช. ตำบลแม่แวน ในโอกาสที่ลูกสาวเรียนจบในระดับปริญญาตรี จาก คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 16.30 น. นายชูชาติ  บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายไสว  อุปแสน ผู้นำ อช. ตำบลแม่แวน ในโอกาสที่ลูกสาวเรียนจบในระดับปริญญาตรี จาก คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ บ้านแม่พวก หมู่ที่ 7  ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอฮอด

ลงนามคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด โดย นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอด ลงนามคำรับรองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561
Page 5 of 164« First...34567...102030...Last »