One Tambon One Product

ติดต่อผู้ขาย Baht

ติดต่อผู้ขาย Baht

District Community Development Office News

อำเภอแม่แจ่ม

อำเภอแม่แจ่มประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(เชียงใหม่100%)

14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  นางณัฐธยาน์  โปธิมา พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่แจ่ม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเชียงใหม่ 100% ในการนี้ นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ์  นายอำเภอแม่แจ่ม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่แจ่ม  เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจง นโยบายและตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนมอบหมายภารกิจ ให้คณะทำงานแต่ละฝ่ายดำเนินการตามที่ได้รับผิดชอบและรายงานผลให้ฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม)ทราบเพื่อรายงานจังหวัดต่อไป

14 November 2018 / 13:59 น.

อำเภอจอมทอง
อำเภอจอมทอง

ร่วมต้อนรับ นักท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวกนิษฐา อุนันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอจอมทอง พร้อมด้วย นางสาวดลฤทัย แสนหลวง นักวิชาการพํฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษ ที่มาท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตในหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว บ้านเชิงดอย ม.3 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมให้นักเที่ยวได้ทำผ้ามัดย้อมจากสีหินโมคคัลลาน ซึ่งเป็นหินที่มีอยู่ในชุมชนสามารถนำมาย้อมผ้าให้เกิดสีที่สวยงาม ค้นพบโดยปราชญ์ชุมชนบ้านเชิงดอย

14 November 2018 / 10:34 น.

Knowledge

Corporate Link