One Tambon One Product

ติดต่อผู้ขาย Baht

ติดต่อผู้ขาย Baht

District Community Development Office News

อำเภอดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ตามโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 บ้านแปลง 5 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

23 February 2018 / 17:00 น.

อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

Kick Off ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการ Kick Off ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในประเด็นคนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข ในการค้นหาปัญหาของชุมชน และลำดับความต้องการของปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินเวทีต่อไป จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ จุดที่ 1 บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ          จุดที่ 2 บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ จุดที่ 3 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ต.ป่าแดด          จุดที่ 4 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม จุดที่ 5 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ต.สุเทพ         จุดที่ 6 บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา จุดที่ 7 บ้านเสาหิน หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย       จุดที่ 8 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 2 ต.หนองป่าครั่ง จุดที่ 9 บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก ในการนี้ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มาติดตาม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานฯ ในจุดบ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ นอกจากนั้นยังมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานฯ ในจุดบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ โดยมีนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ ด้วย

23 February 2018 / 15:44 น.

Knowledge

Corporate Link