One Tambon One Product

ติดต่อผู้ขาย Baht

ติดต่อผู้ขาย Baht

District Community Development Office News

อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1ณ บ้านแม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ และนายประโยชน์ จันทะวงษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน ณ บ้านแม่เหียะ ม.2 ต.แม่แวน อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

22 January 2019 / 19:08 น.

อำเภอพร้าว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านห้วยงู ม.1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยงู ม.1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

22 January 2019 / 19:04 น.

อำเภอพร้าว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสันฮกฟ้า ม.11 ต.สันทราย อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว ได้มอบหมายให้นางสาวสลักจิต สิทธิวงค์ และนายอาทิตย์ ตาลผัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการและทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ และปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสันฮกฟ้า ม.11 ต.สันทราย อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ //พช.เชียงใหม่ ทีม อ.พร้าว รายงาน//

22 January 2019 / 19:02 น.

Knowledge

Corporate Link