อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี " บ้านแม่ข่องกลาง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี " บ้านแม่ข่องกลาง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มอาชีพ บ้านแม่ข่องกลาง ณ ศูนย์ฝึกสัมมาชีพเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะ และให้กำลังใจผู้นำชุมชน วิทยากรปราชญ์สัมมาชีพ ครัวเรือนสัมมาชีพบ้านร้องขุด

พช.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะ และให้กำลังใจผู้นำชุมชน วิทยากรปราชญ์สัมมาชีพ ครัวเรือนสัมมาชีพบ้านร้องขุด วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายมนูญ  เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พบปะกำลังใจผู้นำชุมชน วิทยากรปราชญ์สัมมาชีพ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มสัมมาชีพ เพาะเห็ดโคนน้อย  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนสัมมาชีพ  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตองได้ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนสามารถส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและกำกับให้ 26 ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพมีรายได้ลดรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน”  เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพสามารถพัฒนามีความรู้และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง ณ บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แม่กุ้งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต้อม

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  แม่กุ้งหลวง  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งต้อม   วันที่  23 พฤษภาคม 2561   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดย นายธนพงษ์  โพธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯไทยนิยม ยั่งยืน ต.ทุ่งต้อม)  ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน "สร้างความรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา "  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น 08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และ 09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลทุ่งต้อม   ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่    
อำเภอสันป่าตอง

พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สันเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำบ่อหลวง

กรมการพัฒนาชุมชน
พช.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สันเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำบ่อหลวง   วันที่ 23 พฤษภาคม 2561   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดย นางชลิตา ลชิตาวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 4 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน "สร้างความรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา " เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น 08 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และ 09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลน้ำบ่อหลวง   ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนตรวจประเมินศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนตรวจประเมินศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561   วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.   นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการประเมินศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นเข้าตรวจประเมินศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันกอเก็ต ตามกิจกรรมเชิดชูเกียรติ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมผู้นำชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ฯให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสันกอเก็ต หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ  วินัยพานิช  นายอำเภอดอยเต่า  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ดอยเต่า นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานเครือข่ายกองทุน และมีการจัดตั้งเครือข่าย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่สมาชิกกองทุนฯ มีสมาชิกสตรีเข้าร่วมประชุม 42 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า
อำเภอสารภี

ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 19.00 น. นางสาวฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี มอบหมายให้ นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลป่าบง และ นางกลิ่นสุคนธ์ พรหมชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ประชุมผู้นำชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหมู่บ้าน เทพาราม ม.5 ต.ป่าบง เพื่อเตรียมความพร้อม ค้นหาทุนชุมชนทั้ง 5 ด้านเพื่อรองรับการเป็นหมู่บ้านOTOPนวัตวิถี ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเทพาราม ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อำเภอสารภี

ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสารภี ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนฯเสนอของบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Page 1 of 16012345...102030...Last »