อำเภอดอยเต่า

อำเภอดอยเต่า ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา ตามโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 บ้านแปลง 5 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พช.เมืองเชียงใหม่/ กลุ่มผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายนางสุมณฑา  ษาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำคณะทำงาน จำนวน 18 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน ณ ข่วงสันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่

Kick Off ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการ Kick Off ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในประเด็นคนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข ในการค้นหาปัญหาของชุมชน และลำดับความต้องการของปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินเวทีต่อไป จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ จุดที่ 1 บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ          จุดที่ 2 บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ จุดที่ 3 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ต.ป่าแดด          จุดที่ 4 บ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม จุดที่ 5 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ต.สุเทพ         จุดที่ 6 บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา จุดที่ 7 บ้านเสาหิน หมู่ที่ 3 ต.หนองหอย       จุดที่ 8 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 2 ต.หนองป่าครั่ง จุดที่ 9 บ้านเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก ในการนี้ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มาติดตาม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานฯ ในจุดบ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ นอกจากนั้นยังมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานฯ ในจุดบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ โดยมีนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ ด้วย
อำเภอเมืองเชียงใหม่

พัฒนาชุมชนเมืองเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

19 กพ 2561 นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่นำทีมขับเคลื่อนฯอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมรับฟังนโยบายและการดำเนินแนวทางตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561 นายมนูญ  เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง ได้มอบหมายให้นางจันทรัตน์  โฉมนิธิตรานนท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมสร้างความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่  9  ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว: ทีมงาน พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
อำเภอสันป่าตอง

พช.อำเภอสันป่าตอง เดินหน้าสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเย็บผ้าบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 3ตำบลบ้านแม

" พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนูญ เชื้ออินต๊ะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา ดวงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเย็บผ้าบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 3ตำบลบ้านแม ภาพ/ข่าว: ทีมงาน พช.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่      
อำเภอพร้าว

นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล โดยมีหัวหน้าทีมและเลขานุการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับตำบล และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมการประชุม พร้อมรายงานสรุปผลปัญหาและแนวทางการแก้ไขการทำงานในเวทีที่ 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : เวลา 10.00 น. นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอพร้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ทั้งหมด 11 ตำบล โดยมีหัวหน้าทีมและเลขานุการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับตำบล และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมการประชุม พร้อมรายงานสรุปผลปัญหาและแนวทางการแก้ไขการทำงานในเวทีที่ 1 การขับเคลื่อนตามแผนการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick Off) เมื่อว้นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว ชั้น 2 โดยมี  นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอาวุโส  เป็นประธานในที่ประชุมฯ
อำเภอเชียงดาว

สพอ. อำเภอเชียงดาว Kick Off โครงการไทยนิยม ยั้งยืน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว โดยนายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเชียงดาว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมการประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเวทีที่ 1 "ปรับทุกข์ผูกมิตร " ในการร่วมออกเยี่ยมครัวเรือน เข้าใจรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ใน 7 ตำบล ของอำเภอเชียงดาว
อำเภอดอยสะเก็ด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

📢📢 🌎 อำเภอดอยสะเก็ด ☮️ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. นางสุรีย์พร รุ่งเรือง  พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยนางสาวธษบง คงเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับอำเภอ และร่วมกันลงมติเพื่อจัดตั้งองค์กรสตรีของอำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด (ชั้น 2) จังหวัดเชียงใหม่  
Page 1 of 16412345...102030...Last »