ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาที่ดีต้องมีการวางแผน.. การพัฒนาที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง.. จปฐ. ==> ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน.. เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชาวเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูลกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 Copy

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาที่ดีต้องมีการวางแผน.. การพัฒนาที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง.. จปฐ. ==> ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน.. เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชาวเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูลกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561