โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเชียงใหม่

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 5.1 การประชาสัมพันธ์ Online

หลักการและเหตุผล

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ส่งผลดีกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมาผสมผสานกับวิถีชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีเป้าหมายสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนมาเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชนและซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

จากแนวคิดดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 42 หมู่บ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้านชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีการสร้างและพัฒนาอาชีพ
โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน และบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีร่วมดำเนินการ สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานได้พิจารณาคัดเลือกจากหมู่บ้านที่มีความพร้อมทั้งด้านชุมชนมีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักกับเส้นทางการท่องเที่ยวสายรองร่วมกัน ซึ่งจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านอันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ได้อย่างยั่งยืน

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเชิญชวนให้ประชาชนท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งแบบ Online และ Offline เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube โดยจัดทำสื่อวีดีทัศน์  ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 หมู่บ้าน จำนวน 3 ตอน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่

ขอเชิญรับชม 42 หมู่บ้านนวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ในรายการ #42มุมใหม่ออกไปเช็คอิน คลิกเลย…

– ตอนที่ 1 ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี 8 อำเภอโซนเหนือ

   คลิกเลย..  https://www.facebook.com/42Nawatwithi.Chiangmai/videos/250940338906394/

– ตอนที่ 2 ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี 9 อำเภอโซนกลาง

   คลิกเลย..  https://www.facebook.com/42Nawatwithi.Chiangmai/videos/287787318516218/

– ตอนที่ 3 ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี 8 อำเภอโซนใต้

   คลิกเลย..  https://www.facebook.com/42Nawatwithi.Chiangmai/videos/2244166942539604/

แผนที่ OTOP นวัตวิถีเชียงใหม่ 42 หมู่บ้าน แยกเป็น 3 โซน ดังนี้

โหลดภาพไฟล์ขนาดใหญ่ได้ที่นี่ … https://drive.google.com/file/d/1Py18zLBzd2obCA1nYPSm7jnZHpMYXVYc/view?usp=sharing

ติดตาม Facebook fanpage ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่ ได้ที่… https://www.facebook.com/42Nawatwithi.Chiangmai/

(Visited 1 times, 1 visits today)