หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว บ้านสันติสุข อำเภอดอยหล่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

นายอภิวัตน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว “กิจกรรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)