หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564

 

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมาย ระหว่างปี 2555-25561  
ดาวน์โหลด… https://bit.ly/2Rfigc0

่วิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2561 บ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 15

ขอเชิญชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน คลิก.. https://youtu.be/O6WLehw53q0

ปี 2560บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ 9 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 15

ขอเชิญชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน คลิก.. https://youtu.be/i_KvNv7-Asc

ปี 2559 บ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 15

ขอเชิญชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน คลิก.. https://youtu.be/oudNoi2arbc

ปี 2558 บ้านหนองไหว หมู่ 12 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 15

ขอเชิญชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน คลิก.. https://youtu.be/6RZFtwrhYeg

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)