โครงการส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการสร้างการเติบโตจากภายในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่มีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการที่จะสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชน เข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่รูปแบบการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ
 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ

ระยะเวลาดำเนินการ    ดำเนินการในไตรมาสที่  1 – 4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนประชารัฐสามารถยกระดับการพัฒนาและมีศักยภาพสูงขึ้น
 2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประชารัฐ มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 3. เครือข่ายประชารัฐสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑณ์ชุมชนประชารัฐ

พื้นที่เป้าหมาย  หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนสานพลังประชารัฐ  จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. สื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน

 1. บ้านปงห้วยลาน ม.8  ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง

  คลิกชมวิดิทัศน์ … https://youtu.be/hjzIzMJzo0M
 2. บ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
   
  คลิกชมวิดิทัศน์ … https://youtu.be/Stk35U-vq2w
 3. บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง

  คลิกชมวิดิทัศน์ … https://youtu.be/WEwL2H-ECfg
 4. บ้านปงไคร้ ม.5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม

  คลิกชมวิดิทัศน์ … https://youtu.be/SEnCAMvvAQ4
 5. บ้านป่าตึง ม.13   ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม

  คลิกชมวิดิทัศน์ … https://youtu.be/cPFeaZSol2M
 6. บ้านกิ่วลม ม.8  ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด

  คลิกชมวิดิทัศน์ …  https://youtu.be/B5I1ah_5lqQ
 7. บ้านดงสามหมื่น ม.6 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา

  คลิกชมวิดิทัศน์ … https://youtu.be/PxPUkE-9MWI
 8. บ้านหลวง ม.6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว

  คลิกชมวิดิทัศน์ … https://youtu.be/TTmsuTEZkWg
 9. บ้านลวงเหนือ ม.4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด

  คลิกชมวิดิทัศน์ … https://youtu.be/xdQaYnJ0zVM
 10. บ้านปางขุม ม.1 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง

  คลิกชมวิดิทัศน์ …https://youtu.be/PiybGO9JySM

2. สื่อ e-book วารสารประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
     1. บ้านปงห้วยลาน ม.8  ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)