โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

โครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างการเติบโตจากภายในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่มีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการที่จะสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชน เข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า และเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้าง ประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม
3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว

ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนที่การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

คู่มือเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา จำนวน 15 บ้าน

คู่มือโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา จำนวน 3 เส้นทาง
คลิกเลย… http://kcn-water.com/ebook/ebook/index.php

พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 15 หมู่บ้าน  ดังนี้
1.บ้านเมืองขอน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
คลิกเลย… https://youtu.be/8uzo-y8fG3c
2.บ้านป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี
คลิกเลย… https://youtu.be/HtfkcPHwJt4
3.บ้านทุ่งจำเริง หมู่ที่ 3 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
คลิกเลย…  https://youtu.be/HNz2gWrljrM
4.บ้านดงดำ หมู่ที่ 5 ตำบลฮอด อำเภอฮอด
คลิกเลย… https://youtu.be/eW7uynfPhNI
5.บ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย
คลิกเลย… https://youtu.be/zi7Ou-QLFNg
6.บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
คลิกเลย…  https://youtu.be/5KUB6x1TsOw
7.บ้านท่ากาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
คลิกเลย…  https://youtu.be/-d6E-4XqHrQ
8.บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
คลิกเลย…  https://youtu.be/xweIIL-dIMI
9.บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
คลิกเลย… https://youtu.be/_U7c4YEGs5o
10.บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
คลิกเลย… https://youtu.be/ScAdMtXtt0g
11.บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า
คลิกเลย… https://youtu.be/2-9QDdcwWCM
12.บ้านถ้ำตับเตา หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
คลิกเลย… https://youtu.be/W4QMycxWyng
13.บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
คลิกเลย… https://youtu.be/Q6iymXcFeBE
14.บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง
คลิกเลย… https://youtu.be/SvBugN2Jjkg
15.บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
คลิกเลย…  https://youtu.be/iZ3KaPlq820

(Visited 1 times, 1 visits today)