เชียงใหม่ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี 42 หมู่บ้าน

เชียงใหม่ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี 42 หมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี 42 หมู่บ้าน และประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย แกนนำ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย และภาคีที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจแนวทางการสร้างความสำเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และแกนนำหมู่บ้าน (5คน/หมู่บ้าน) จำนวน 42 หมู่บ้าน รวม 320 คน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการฯ จำนวน 10 หมู่บ้าน

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่(นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เสนอขอรับการสนับสนุงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 9,328,1182 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาว จึงแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณที่ดำเนินการโดย ส่วนกลาง และงบประมาณที่ดำเนินการโดยส่วนภูมิภาค
โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้พร้อมขายสร้างรายได้มากขึ้น
๓) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว(กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน)ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี
๔) เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดการบริหารจัด การชุมชนได้อย่างเหมาะสม

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดำเนินงานโครงการ จำนวน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน(ทุกจังหวัด) ได้ดำเนินการคัดเลือกกำหนดขึ้นจากการประชุมคัดเลือกในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด พิจารณาพื้นที่โดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)