การติดตามสนับสนุนการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ และการประเมินผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คุณกนกนิจ พนาวาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานประเมิน คุณจันทิมา โจนส์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสนับสนุนการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์และการประเมินผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการบริหารตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ
2. โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา
3. โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

และกำหนดแผนการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 พื้นที่อำเภอสันป่าตอง ได้แก่
1) โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ บ้านท่ากาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2) โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3) โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคเหนือ) บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 พื้นที่อำเภอหางดง ได้แก่
1) โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2) โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคเหนือ) บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 พื้นที่อำเภอสันกำแพง คือ โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้ว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่ปรึกษา ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 โดย ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดแผนการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 ใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2561 ในการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยดำเนินงาน ได้แก่ เอกสารการดำเนินงาน ทะเบียน รายงาน ฯลฯ และการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 โดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)