พช.เชียงใหม่ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง

พช.เชียงใหม่ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายบัญญัต กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายสุประดิษฐ์ ไชยวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม(หัวหน้าอำเภอโซนเหนือ) และนายวิญญู บุญสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายปิยวัตร มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภอเวียงแหง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง ได้ให้การต้อนรับและรายงานผลการความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการฯ สำหรับผลการจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 เป้าหมาย 6,014 ครัวเรือน (3 ตำบล 23 หมู่บ้าน)ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯเสร็จแล้ว 5,568 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.58

พร้อมนี้ คณะติดตามฯได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง และข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)