ประชาสัมพันธ์ระบบเก็บข้อมูลประเด็น/คำถามจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน (จปฐ.)

ประชาสัมพันธ์ระบบเก็บข้อมูลประเด็น/คำถามจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน (จปฐ.)
                   กรมการพัฒนาชุมชน กำลังดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อสามารถรองรับการให้บริการประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล จปฐ. และเพื่อให้การพัฒนาระบบข้อมูลบริการประชาชน จำเป็นต้องจัดเตรียมต้นแบบคำถาม เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลประเด็น/คำถามจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน (จปฐ.)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ระบบเก็บข้อมูลประเด็น/คำถามจากข้อมูล จปฐ. เพื่อให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และให้ข้อคำถามที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน (จปฐ.) ต่อไป ตามชื่อเว็บลิงค์ http://cddhost1.cdd.go.th/bmnpost หรือสามารถสแกน QRcode ด้านล่างนี้..

(Visited 1 times, 1 visits today)