พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด รอบที่ 2 ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 – 12:00 น.

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด รอบที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงานภาคประชาชน ประกอบด้วย นายสังคม แสนบุดดี ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิตยา วิริยา ประธานเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ นางศรีพรรณ เขียวทอง ประธานกรรมการพัฒนาสตรี นายประกิต นามวงศ์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการผู้รับผิดชอบ ลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรอง คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด รอบที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าจี้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ในการนี้ นายคณิต ตันติวา ผู้นำชุมชนบ้านป่าจี้ ได้นำเสนอผลสำเร็จของการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ,นายศักดิ์ศรี ป้อมแก้ว นำเสนอผลสำเร็จของศอช.ต ,นายประทัด บรรณศาสตร์ นำเสนอผลสำเร็จของผู้นำอช.ชาย และนางสุจิรา บุญพรหม นำเสนอผลสำเร็จของผู้นำอช.หญิง

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านที่ผ่านเข้าสู่การพิจารณาคัดสรรฯ รอบที่2 จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1)บ้านป่าจี้ อ.พร้าว 2)บ้านห้วยเป้า อ.เชียงดาว 3)บ้านหนองห่าย อ.จอมทอง 4)บ้านดงป่างิ้ว อ.สันป่าตอง 5)บ้านป่าสักน้อย อ.ดอยสะเก็ด 6)บ้านป่ากล้วย อ.สันทราย ซึ่งคณะทำงานฯจะพิจารณากลั่นกรอง ให้เหลือเพียง 3 หมู่บ้าน เพื่อเข้าสู่รอบตัดสิน ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 เป็นลำดับต่อไป

//พช เชียงใหม่
ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)