เชียงใหม่ ประชุมการจัดงาน“ตลาดประชารัฐ สุขใจในสวน”ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เชียงใหม่ ประชุมการจัดงาน“ตลาดประชารัฐ สุขใจในสวน”ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงซักซ้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดงาน“ตลาดประชารัฐ สุขใจในสวน”ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) เพื่อเชื่อมโยงการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ และพัฒนายกระดับให้ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จำนวน 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ได้นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 100 บูธ

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)