จังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจงเพื่อรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะของแม่บ้านมหาดไทย

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.

นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เรื่องครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกขยะ ประกอบด้วย การคัดแยกขยะเปียก และขยะทั่วไป รวมถึงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งมีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และการตรวจเยี่ยมการคัดแยกขยะ บริเวณ 2 จุด ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณหน้าศาลาลางกลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงอาหารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และมีผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดประชารัฐ และโรงอาหาร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวทักษนันท์ แขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานตลาดประชารัฐ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//
#WeAreTheTeam

(Visited 1 times, 1 visits today)