พช.เชียงใหม่ ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงสันกำแพง

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายบัญญัต กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการฯ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) ได้เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) ที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนงานศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)