ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการ ภาคการการศึกษา การเงินธนาคาร เครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม
ในการนี้ มีนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเชื่อมต่อ และบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นศูนย์รวมของแหล่งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้ชุมชนมีรายได้ยั่งยืน
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสรุปการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 11 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น ประเภทผ้าแลเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ของใช้อของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่ม จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ มีรายได้ในการจำหน่ายในปี 2562 รวม 272,500 บาท และในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ปี 2563 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
3. การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ โดยกรมการพัฒนาชุมชน

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)