KBO เชียงใหม่ “ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปี 2563”

KBO เชียงใหม่ “ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปี 2563”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์โลกกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดดำเนินการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ ห้องวีระวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือ ระดับ 1 – 3 ดาว ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2562 ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 20 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน รวม 20 คน คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

โดย กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมในแผนงานยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBOจังหวัด ผลิตภัณฑ์จะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มีนวัตกรรม รูปแบบดีไซน์ ช่องทางการตลาด การสร้างแบรนด์ Story เป็นที่ต้องการของตลาด

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)